Mediální zprávy

Syndrom vyhoření

 Rozhovor Veroniky Ošťádalové  o syndromu vyhoření ve zdravotnictví v Českém rozhlase v pořadu Narovinu:

 odkaz na rozhovor

 

Systematické vzdělávání
zdravotníků krajských nemocnic

Rozhovor Veroniky Ošťádalové a Daniely Drtinové v (DVTV) o syndromu vyhoření ve zdravotnictví.
Burn-out syndrom“ ohrožuje každého, kdo pociťuje velkou únavu a dlouhodobý tlak vedoucí
k extrémnímu vyčerpání, absenci energie a nálady, dlouhodobé demotivaci, frustrace, pocitů
prázdnoty, neužitečnosti, apatie, ztráty empatie nebo zvýšené popudlivosti. V současné době jím trpí
každý třetí zdravotník.odkaz na videorozhovor

 

Vzdělávání pracovníků v sociálních službách

PhDr. Antonín Indrák

Ředitel společnosti

indrak2

V rámci prvního unikátního projektu se na Vysočině v průběhu dvou let podařilo pod záštitou radního  Kraje Vysočina Mgr. Petra Krčála a ve spolupráci s vedoucí odboru sociálních věcí JUDr. Věrou Švarcovou ověřit systémový vzdělávací program určený pro pracovníky v oblasti sociálních služeb.

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit ucelený a plně funkční systém vzdělávání a poskytnout pracovníkům sociální oblasti takové kompetence, které zvýší jejich konkurenceschopnost na trhu práce. V celkem 9 vzdělávacích modulech bylo proškoleno v právním minimu, manažerských dovednostech a měkkých dovednostech 300 zaměstnanců 21 příspěvkových organizací.

Systém tvoří multifunkční webový portál, jehož součástí je e-learningová forma vzdělávání. Webový portál slouží k šíření informací o možnostech dalšího vzdělávání, interaktivnímu vzdělávání a poskytování on-line vzdělávací podpory.

Za hlavní přínos považovala cílová skupina nové vědomosti, dovednosti, praktické návody a jejich využití v každodenní práci spolu s inspirativními impulsy od lektorského týmu. Kladně byl hodnocen multifunkční webový portál, včetně distanční formy vzdělávání a on-line komunikace s lektory

Projekt s názvem „Modulární soustava dalšího vzdělávání pro sektor sociálních služeb v Kraji Vysočina“, OPVK realizovala společnost EFEKT PLUS s. r. o. Financován byl v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Kraji Vysočina, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Více informací na www.socialni-zdravotnik.cz

 

Systematické vzdělávání zdravotníků krajských nemocnic

PhDr. Antonín Indrák
Ředitel společnosti

M2440025upr

V rámci ojedinělého projektu se na Vysočině v průběhu dvou let podařilo ověřit systémový vzdělávací program určený pro zdravotníky nemocnic. V celkem 22 vzdělávacích modulech bylo proškoleno v komunikaci, manažerských dovednostech i medicínském právu 439 zaměstnanců. Pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka se podařilo vytvořit komplexní a funkční systém dalšího vzdělávání zdravotníků v Kraji

Systém vychází z požadavků na vysokou úroveň znalostí zdravotnického personálu s nutností neustálého zvyšování kvalifikace a jejího následného promítnutí do každodenní praxe. Každý vzdělávací modul byl v závěru hodnocen posluchači. Za přínos považovali praktické návody a využití získaných informací v každodenní práci. Inspirativní byly i impulsy od lektorského týmu. Kladně hodnotili zúčastnění multifunkční webový portál, včetně distanční formy vzdělávání a možností on-line komunikace s lektory. Mezi nejoblíbenější témata patřilo medicínské právo, manažerské dovednosti, komunikace s pacientem, etika ve zdravotnictví a zvládání zátěžových situací a konfliktů.

V konečném důsledku tento systematický přístup ke vzdělávání pracovníků zdravotnických zařízení přispěje i k poskytování kvalitní zdravotní péče v Kraji Vysočina a zlepšení úrovně komunikace mezi zdravotníky a pacienty. Vytvořený nástroj se může stát účinným pomocníkem pro pracovníky ve zdravotnictví a přispěje k celkové spokojenosti klientů zdravotnických zařízení Kraje Vysočina.

Projekt s názvem Systém dalšího vzdělávání pro sektor zdravotnictví v Kraji Vysočina realizovala společnost EFEKT PLUS s. r. o. Financován byl v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Kraji Vysočina, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

inz MSMT RD13 kraj Vysocina zmens

 

Petr Coufal
Jednatel společnosti

efekt
Slovo závěrem:

Naše společnost se dlouhodobě věnuje celoživotnímu vzdělávání a projekt „Systém dalšího vzdělávání pro sektor zdravotnictví v Kraji Vysočina“ je prvním velkým projektem, financovaným z Evropského sociálního fondu, který společnost realizuje. Navázali jsme tak na celou řadu úspěšných aktivit již dříve realizovaných nejen v Kraji Vysočina. Projekt znamená velký přínos zejména pro cílovou skupinu,tedy pro pracovníky sektoru zdravotnictví. Současně ho vnímám jako velkou výzvu pro celý realizační tým projektu, a tedy i pro celou naši společnost. Věřím, že jeho úspěšnou realizací dojde nejen ke splnění jeho cíle, ale naše společnost získá cenné zkušenosti a dostojí své dobré pověsti.Na tomto místě bych rád poděkoval celému realizačnímu týmu za obětavou a kvalitní práci a popřál hodně sil, optimismu a mnoho úspěchů, nejen pracovních.

 

Bc.Veronika Ošťádalová

Lektor metodik

ostadalova
Paní bakalářko, v čem vidíte přínos tohoto projektu pro zdravotníky zpohledu lektora?

Dnešní zdravotnický systém akcentuje více potřeby pacientů než zdravotníků.Úkolem a snahou lektorského týmu vedle vytvoření nabídky vzdělávání a podpory odborných tréningů bude mimo jiné i v rámci systému ověření vytvoření bezpečného prostoru, kde by se zdravotníci mohli setkávat, hovořit a předávat si vzájemné praktické zkušenosti. Podporou jejich sociální facilitace v rámci tvorby systému vzdělávání se budeme snažit o prevenci syndromu vyhoření, kterým je tato profese obzvláště ohrožena.

Mgr.Daniel Štrobl

Lektor – metodik

strobl
Pane magistře, máte nějaký svůj osobní cíl, s nímž jste do celého projektu šel?

Osobně se domnívám, že české zdravotnictví má ve svých řadách špičkové odborníky. To platí ať už mluvíme o sestrách, lékařích či jiných zdravotnických profesí. To co se jeví jako problém, je značný nedostatek v oblasti tzv. měkkých dovedností, tedy zejména schopnosti pracovat s pacientem jako s živým člověkem,komunikovat s ním, respektovat ho a reflektovat jeho potřeby ať už jsou jakékoli.Pokud projekt bude znamenat to, že se pacienti v budoucnu budou cítit v rukách zdravotníků alespoň o malinko lépe, budu mít pocit, že naše práce nebyla marná.

Prof. PhDr. Helena Grecmanová Ph.D.

Garant metodik
Univerzita Palackého Olomouc

grecmanova
Paní profesorko, mohla byste nám stručně představit lektorský tým projektu?

Velmi ráda, protože se jedná o špičkový tým odborníků, kteří mají mnoho zkušeností v oblasti, kterou lektorují. Zaměřují se na psychologii, etiku a právo ve zdravotnictví, management a manažerské dovednosti, ICT dovednosti, ekologii a trvale udržitelný rozvoj. Mají mnoho zkušeností s lektorováním kursů dalšího vzdělávání dospělých. K jejich silným stránkám patří odborný i všeobecný rozhled,metodická připravenost, komunikativní dovednosti a především laskavý přístup k lidem. Jsou to prostě profesionálové, kteří dělají svou práci s nadšením a dobře.

PhDr. Antonín Indrák

Věcný manažer projektu
Zástupce společnosti Efekt plus s.r.o.

indrak
Pane doktore, v čem vidíte hlavní přínos projektu pro cílové skupiny?Čemu přikládáte největší prioritu?

Za zásadní považuji pružné reagování na nutnost potřeby nastavení krajského systému dalšího vzdělávání pro pracovníky ve zdravotnictví a současně i rozšíření,zkvalitnění poskytovaných služeb a jejich dostupnost.Specifický přínos spatřuji u cílových skupin ve zvýšení jejich konkurenceschopnosti rozvojem znalostí, dovedností, kvalifikační úrovně i prohlubování kompetencív souladu se standardy EU a současně vytvoření podmínek pro jejich standardní a dlouhodobou konkurenceschopnost na evropském trhu práce.Dle dosavadních dlouholetých zkušeností přikládám hlavní důraz v dalším vzdělávání na sebezkušenost, praktické návody a cesty aplikovatelnosti dokaždodenní práce zdravotníků spolu s inspirativními impulsy od lektorského týmu.Významné je i výrazné posílení praktického nácviku technik, metod a prostředků,které posílí jak osobnostní, tak i profesní dovednosti doporučené ke sledování EU.Jejich základem jsou především měkké dovednosti, manažerské kompetence a zdravotnické právo.Naší prioritou je jednoznačně využitelnost ve zdravotnické praxi. Přidanou hodnotou je poskytnutí on-line podpory, která bude v rámci multifunkčního webového portálu poskytovat odborné poradenství.Rovněž zavádění efektivnějších a pružnějších forem vzdělávání (včetně e-learningu) a respektování psychologických aspektů vzdělávání dospělých považuji za klíčové. Jsem pevně přesvědčen, že vytváříme nástroj, který se stane účinným pomocníkem pro pracovníky ve zdravotnictví a v konečném důsledku přispěje také k celkové spokojenosti klientů zdravotnických zařízení v KrajiVysočina.

 

MUDr. Jiří Běhounek

Hejtman Kraje Vysočina

behounek
Pane hejtmane, jak vidíte v současné době perspektivu rozvoje zdravotnictví vašeho kraje?

V Kraji Vysočina se nám v posledních letech daří budovat kvalitní nemocniční infrastrukturu. S přispěním evropských fondů opravujeme, nově stavíme a vybavujeme přístroji hned několik pavilonů našich nemocnic. Provoz zdravotnické záchranné služby maximálně využívá nových trendů v oblasti informačních a komunikačních technologií. Za podpory kraje se tak stal jedním z nejmodernějších v České republice.

Pro zdravotnictví je kvalitní zázemí dobrým základem, nicméně stěžejní součástí systému jsou lidské zdroje. Poskytování zdravotní péče se nyní neobejde nejen bez erudovaných odborníků, ale ani bez zdravotníků s vlídným jednáním a aktivním přístupem k pacientům. Vedle odborného vzdělání komunikační dovednosti,efektivní řízení či týmová spolupráce již nyní určuje konkurenceschopnost zdravotnického zařízení v zostřujícím se prostředí českého zdravotnictví.

Velice proto vítám systematický přístup ve vzdělávání pracovníků našich zdravotnických zařízení i v této oblasti. Věřím, že je to ta správná cesta k poskytování kvalitní zdravotní péče v našem kraji.